پزشکان عمومی

بیماری های مغز و اعصاب 

آسیب شناسی

بیماری های کودکان

اعصاب و روان کودکان

خون و سرطان کودکان

غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

گوارش کودکان

نوزادان

بیماری های داخلی

خون و سرطان بالغین

غدد درون ریز و متابولیسم 

 ژنتیک

علوم آزمایشگاهی