مهلت ثبت نام و ارسال خلاصه مقالات:

پایان ثبت نام دانشجویان و اساتیدی که بدون ارایه مقاله قصد حضور در همایش را دارند:

ضمنا امکان ثبت نام در محل برگزاری همایش نیز وجود دارد.