کانال اطلاع رسانی اخبار کنگره راه اندازی شد.

t.me/yazdneurogenetic