بر ای اساتید و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ۱۵۰ هزار تومان

برای پزشکان عمومی ۱۰۰ هزار تومان

برای دانشجویان  ۷۵ هزار تومان

لازم به ذکر است امکان  ثبت نام در محل برگزاری همایش نیز وجود دارد.